Entries by Wasan Rungwitwatanyu

13-15 เมษายน: วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ พอเรานึกถึงวันสงกรานต์ เราจะก็นึกถึงการสาดน้ำ เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แต่จริงๆ แล้ววันสงกรานต์มีประวัติความเป็นมา และกิจกรรมต่างๆ นอกจากการเล่นน้ำอีกมากมาย

7 เมษายน: วันอนามัยโลก

วันอนามัยโลก ซึ่งมีกำเนิดมาจาก การที่ประชากรโลกถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ