การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation)

iEnergyGuru คือแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงาน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับคนทุกวัยและสายอาชีพที่สนใจ บทความวิชาการที่เรานำเสนอมีความทันสมัย จัดทำจากทีมงานที่เชี่ยวชาญเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และเรียบเรียงจากแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้
บทความน่ารู้ทั้งในแง่ทฤษฎีและหลักปฏิบัติที่ iEnergyGuru นำเสนอสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ประเภทพลังงานได้ดังต่อไปนี้

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

อาทิ หลักการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (Principle of Electric Heating) และการกำเนิดพลังงานไฟฟ้า (Electrical Power Generation) ฯลฯ

/by

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ

การอนุรักษ์พลังงานความร้อน


เช่น การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ และกับดักไอน้ำ (Steam Traps)

เทคโนโลยีเชิงลึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน


เช่น การทำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Heat Recovery) การใช้หัวเผาแบบ Oxy-Fuel ฯลฯ

วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


อาทิ กระจกสีตัดแสง คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตบล็อก และอิฐมอญ เป็นต้น

เทคนิคและเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน


อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง มอเตอร์ เครื่องอัดอากาศ พัดลม ปั้มน้ำ หม้อไอน้ำ และเตาอุตสาหกรรม เป็นต้น

Energy Audit


เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือตรวจวัดด้านเครื่องกล ฯลฯ

Advertisements