Entries by iEnergyGuru.

10 จังหวัดที่เหมาะสมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทย

โซล่าเซลล์ ทราบหรือไม่!! 10 จังหวัดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าเซลล์มากที่สุดในประเทศไทยนครราชสีมาอุบลราชธ่นีอุดรธานีขอนแก่น

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “21 ตุลาคม”

วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ มีสาเหตุความเป็นมาดังนี้การดำเนินการที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้มีเพียงวันปลูกต้นไม้ประจำปี และในทุกๆ ปีประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่การปลูกต้นไม้แต่ละครั้งไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากต้นไม้ถูกทอดทิ้ง ขาดการบำรุงรักษาภายหลังการปลูกและบำรุงรักษาซ้ำในปีต่อไป

การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุแบ่งเป็นแบบสัมผัส ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคับเปิล เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวต้านทาน ฯลฯ กับแบบแผ่รังสี

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน1) การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน2) การตรวจสอบและรับรอง ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งนี้ผู้ตรวจสอบและรับรองสามารถใช้แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามตัวอย่างที่กำหนดไว้

The Vestas ผู้ผลิตพลังงานกลางมหาสมุทร

กังหันลม (Wind Turbine) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานลม (Wind Energy) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า (Electric power) ได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โดยทั่วไปกังหันลมนี้มีการติดตั้งบนพื้นดิน (Onshore) และในทะเล (Offshore) วันนี้เราจะนำเสนอวิดีโอที่เกี่ยวกับการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจมาก โดยในวิดีโอนี้เป็นการติดตั้งกังหันลมของบริษัท Seajacks

เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)

VSD Chiller เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ เป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของ VFD (Variable Frequency Drive) ในการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ในการดูดอัดสารทำความเย็นตามภาระโหลดที่ต้องการ ซึ่งจะทำการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์

เทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร (Ocean Energy Technology)

เทคโนโลยี พลังงานจากมหาสมุทร (Ocean energy technology)รายละเอียดของการใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานจากมหาสมุทรดังนี้1. พลังงานนํ้าขึ้น-นํ้าลงจากพลังงานศักย์ (Tidal head energy)พลังงานศักย์ที่เกิดจากความแตกต่างหรือพิสัยของระดับนํ้าขึ้นและระดับนํ้าลง จากการทำทำนบซึ่งเป็นเขื่อนที่กั้นบริเวณปากทางนํ้าที่เป็นช่องแคบ เช่น ปากแม่นํ้าช่องนํ้า (estuary) เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานศักย์ที่เกิดจากความแตกต่าง หรือพิสัยของระดับนํ้า

ขนาดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

ขนาดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ (Large hydroelectric power plant)โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก (Small hydroelectric power plant, mini hydroelectric power plant)โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดจิ๋ว (Micro hydroelectric power plant)

องค์ประกอบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant Configurations)

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant Configurations)องค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้คลองส่งน้ำ

เทคโนโลยีการแปลงพลังงานคลื่น (Wave Energy Conversion Technology)

เทคโนโลยีการแปลง พลังงานคลื่น (Wave energy conversion technology)เป็นพลังงานรูปอื่น โดยอาศัยอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ทุ่นลอยแอตเทนนูเอเตอร์ ทุ่นลอยแบบดูดซับพลังงาน อุปกรณ์ดักจับพลังงานแบบโอเวอร์ทอปปิ้ง และคอลัมน์นํ้าสั่น1. Attenuator ทุ่นลอย, แอตเทนนูเอเตอร์

เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)

เขื่อนจุฬาภรณ์ มีลักษณะเป็นแบบหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวดตัว เขื่อนยาว 700 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร สูง 70 เมตร ระดับสันเขื่อนอยู่ที่ + 763.0 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อ่างเก็บน้ำมีความจุ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร

ครั้งแรก !! กับแบตเตอรี่ hydrogen เพื่อการใช้ Smartphone ที่ยาวนานขึ้น

แบตเตอรี่ hydrogen เพื่อการใช้ Smartphone ที่ยาวนานขึ้นบริษัท Apple ได้สร้าง iPhone 6 ต้นแบบขึ้น โดยภายในเครื่องมีแบตเตอรี่แบบเดิมและเทคโนโลยีของ Intelligent Energy ที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซออกซิเจน นอกจา

Net Zero Energy Home

Net Zero Energy Home คำจำกัดความง่ายๆ ของ Net Zero Energy Building ว่า“ผลรวมของเงินในแต่ละปีที่คุณจ่ายค่าดำเนินการให้แก่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ นั้น มีค่าเท่ากับศูนย์”

ศักยภาพแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร

พลังงานจากมหาสมุทร (Potential of ocean energy)ในด้านพลังงานคลื่น กระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลง ระดับอุณหภูมิแตกต่าง และความเค็มที่ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรของโลก ข้อมูลจากแผนที่นำไปใช้ประเมินศักยภาพการแปลงพลังงานมหาสมุทรไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานจากมหาสมุทรยังมีต้นทุนสูง

เขื่อนรัชชประภา

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้อยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”